۱۹+

زیرساخت

تأمین، سیویل، مهندسی و نظارت

۸۰+

فولاد سازی

تأمین، سیویل، مهندسی و نظارت

۱۰۵+

شرکت همکار

فولادسازی، زیرساخت و عمومی

۴+

عمومی

NON EPC