۱۳۹۵/۰۸/۰۲

بازگشایی L/C

۱۳۹۴/۱۰/۰۴

شروع پروژه

۱۳۹۵/۰۱/۲۱

عقد قراردادهای خارجی

۱۳۹۴/۰۱/۲۱

شروع تجهیز کارگاه

گزارش پیشرفت پروژه

شرکت فولاد جهان آرا اروند

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تا روز بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۵/۸ درصد پیشرفت داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۴/۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۳ درصد و در بخش نصب ۱۴/۲ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تا روز بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۴/۹۵ درصد پیشرفت داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۳/۷۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۲/۲۹ درصد و در بخش نصب ۱۳/۵۱ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تا روز ششم اردیبهشت ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۴/۱۸ درصد پیشرفت داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۳/۵۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۱/۰۳ درصد و در بخش نصب ۱۱/۶۵ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۳۰ فروردین ۱۳۹۸

تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۳/۷۶ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۳/۰۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۸۰/۷۲ درصد و در بخش نصب ۱۱/۱۵ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. » بیشتر بدانم

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

تا ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۲/۹۴ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۱/۹۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۸۰/۴۰ درصد و در بخش نصب ۱۰/۱۹ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. » بیشتر بدانم

پایان اسفندماه ۱۳۹۷

تا پایان اسفند ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۲/۵۲ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۱/۲۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۸۰/۴۰ درصد و در بخش نصب ۹/۷۴ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. بیشتر بدانم

نیمه اول اسفند ۹۷

تا نیمه اول اسفند ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۱/۶۶ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۰/۲۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۷۹/۴۶ درصد و در بخش نصب ۹/۰۶ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. بیشتر بدانم 

پایان بهمن ماه ۱۳۹۷

تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۱/۲۶ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۰/۰۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۷۸/۴۶ درصد و در بخش نصب ۸/۶۶ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۵۹/۸۴ درصد، در بخش ساخت و ساز ۳۹/۷۸ درصد داشته است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۷۷/۱۵ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۷/۹ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

دی ماه ۱۳۹۷

تا دی ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۰/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۳۳/۵۳ درصد، در بخش ساخت و ساز ۲۵/۸۰ درصد داشته است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۵۵/۲۷ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۰/۱۷ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

آذرماه ۱۳۹۷

تا آذر ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه با ۴۴/۵۹ درصد، در بخش مهندسی پیشرفتی در حدود ۹۴/۴ درصد، در بخش تدارکات پیشرفت پروژه در حدود ۵۱/۰۶ درصد بوده است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۷۷/۸۹ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۴/۲۹ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

تحویل به بهره برداری

۱۳۹۸/۱۲/۰۹

اولین ریخته گری

۱۳۹۸/۱۰/۰۹

اولین ذوب