درباره طرح جامع مجتمع

فولاد جهان آرا اروند

شرکت فولاد جهان آرا اروند یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های بخش خصوصی در حوزه صنایع مادر می باشد

Master Plan

فولاد سازی فاز دو

یک کوره به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن  و یک خط ریخته گری با تنوع محصول اسلب عریض به ظرفیت ۱.۲ میلیون تن

مگا مدول آهن اسفنجی فاز دو

۲ میلیون تن در سال

واحد نورد ورق

به ظرفیت مناسب

فولاد سازی فاز یک

یک کوره به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن  و یک خط ریخته گری با تنوع محصول اسلب عریض به ظرفیت ۱.۲ میلیون تن

مگا مدول آهن اسفنجی فاز یک

۲ میلیون تن در سال

گندله سازی

۵ میلیون تن در سال

فولاد سازی فاز سه

یک کوره به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن  و دو خط ریخته گری با تنوع محصول بیلت و بلوم به ظرفیت هر کدام ۱.۲ میلیون تن

مگا مدول آهن اسفنجی فاز سه

۲ میلیون تن در سال

واحد نورد پروفیل

به ظرفیت مناسب

۱۰۰۰۰
کل شمع کوبیده شده (نقطه)
۸۲۰۰۰
کل بتن ریزی انجام شده (تن)
۱۳۵۰۰
کل آرماتور انجام شده (تن)
۷۱۰
کل شمع درجاریز (نقطه)
۲۰۵۰۰
کل تجهیزات و اسکلت فلزی پروژه
۴۰۰۰۰
کل تجهیزات و اسکلت فلزی پروژه (تن)
۱۱۱۰۰
تجهیزات و اسکلت فلزی نصب شده (تن)
۹۴۰۰
تجهیزات و اسکلت فلزی پروژه موجود در انبار و پورت (تن)

احجام پروژه فولادسازی

Complex Strategy Plan

فولاد سازی فاز یک

کوره به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن  و یک خط ریخته گری با تنوع محصول اسلب عریض به ظرفیت ۱.۲ میلیون تن
گزارش پیشرفت پروژه

فولاد سازی فاز دو

یک کوره به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن  و یک خط ریخته گری با تنوع محصول اسلب عریض به ظرفیت ۱.۲ میلیون تن

فولاد سازی فاز سه

یک کوره به ظرفیت ۱.۵ میلیون تن  و دو خط ریخته گری با تنوع محصول بیلت و بلوم به ظرفیت هر کدام ۱.۲ میلیون تن

مگا مدول آهن اسفنجی فاز یک

۲ میلیون تن در سال

مگا مدول آهن اسفنجی فاز دو

۲ میلیون تن در سال

مگا مدول آهن اسفنجی فاز سه

۲ میلیون تن در سال

گندله سازی

۵ میلیون تن در سال

واحد نورد ورق

به ظرفیت متناسب

واحد نورد پروفیل

به ظرفیت متناسب
بیشتر بدانید

گزارش تصویری پروژه

پروژه شرکت فولاد جهان آرا اروند را ببینید

گزارش تصویری پیشرفت پروژه در بهمن ماه ۹۷

تیزر پروژه شرکت فولاد جهان آرا اروند

در افق چشم انداز

  • پویا و نوآور در تولید محصولات متمایز فولاد
  • پیشتاز درسطح کشور و منطقه
  • نقش آفرین در بهبود کیفیت زندگی مردم محل فعالیت
  • دوستدار محیط زیست
A