گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش پیشرفت کل پروژه

سهم فعالیت هر بخش از پروژه

[wpdatachart id=30]

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

[wpdatachart id=29]

گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

[wpdatachart id=28]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

[wpdatachart id=33]

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

[wpdatachart id=32]

گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

[wpdatachart id=31]

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

[wpdatachart id=36]

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

[wpdatachart id=35]

گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

[wpdatachart id=34]