گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش پیشرفت کل پروژه

سهم فعالیت هر بخش از پروژه

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه