پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه منتهی به 20 اردیبهشت

گزارش خلاصه عملکرد منتهی به بیستم اردیبهشت ماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد کل پروژه و فاز اول ریخته گری

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه 54.95درصد
طراحی و مهندسی 95.65درصد
تأمین تجهیزات 63.76درصد
عمران و ساختمان 82.29درصد
نصب تجهیزات 13.51درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه 54.95درصد
طراحی و مهندسی 4.78درصد
تأمین تجهیزات 30.61درصد
فعالیت عمرانی 16.46درصد
نصب تجهیزات 3.11درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه پست برق

کل پروژه 59.34درصد
طراحی و مهندسی 36.11درصد
تأمین تجهیزات 66.74درصد
عمران و ساختمان 28.25درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه پست برق

کل پروژه 59.34درصد
طراحی و مهندسی 0.75درصد
تأمین تجهیزات 55.39درصد
فعالیت عمرانی 3.19درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه آب شیرین کن

کل پروژه 6.05درصد
طراحی و مهندسی 56.14درصد
تأمین تجهیزات 0.94درصد
عمران و ساختمان 12.40درصد
نصب تجهیزات 1.04درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه آب شیرین کن

کل پروژه 6.05درصد
طراحی و مهندسی 1.63درصد
تأمین تجهیزات 0.52درصد
فعالیت عمرانی 3.81درصد
نصب تجهیزات 0.10درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
وضعیت پیشرفت پروژه

گزارش روند عملکرد ماهانه فاز اول پروژه ریخته گری

گزارش پیشرفت پروژه تا اردیبهشت ماه 1398

[wpdatachart id=11]

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار