پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه منتهی به 27 اردیبهشت

گزارش خلاصه عملکرد منتهی به  27 اردیبهشت ماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد کل پروژه و فاز اول ریخته گری

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه 55.8درصد
طراحی و مهندسی 95.65درصد
تأمین تجهیزات 64.9درصد
عمران و ساختمان 83درصد
نصب تجهیزات 14.2درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه 55.8درصد
طراحی و مهندسی 4.78درصد
تأمین تجهیزات 31.15درصد
فعالیت عمرانی 16.6درصد
نصب تجهیزات 3.27درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه پست برق

کل پروژه 60.75درصد
طراحی و مهندسی 38.93درصد
تأمین تجهیزات 68.29درصد
عمران و ساختمان 28.8درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه پست برق

کل پروژه 60.75درصد
طراحی و مهندسی 0.82درصد
تأمین تجهیزات 56.68درصد
فعالیت عمرانی 3.25درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه آب شیرین کن

کل پروژه 9.94درصد
طراحی و مهندسی 56.30درصد
تأمین تجهیزات 7.76درصد
عمران و ساختمان 12.94درصد
نصب تجهیزات 1.39درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه آب شیرین کن

کل پروژه 9.94درصد
طراحی و مهندسی 1.63درصد
تأمین تجهیزات 4.28درصد
فعالیت عمرانی 4درصد
نصب تجهیزات 0.4درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
وضعیت پیشرفت پروژه

گزارش روند عملکرد ماهانه فاز اول پروژه ریخته گری

گزارش پیشرفت پروژه تا اردیبهشت ماه 1398

[wpdatachart id=13]

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار