گزارش خلاصه عملکرد منتهی به  ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد کل پروژه و فاز اول ریخته گری

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه ۵۵.۸درصد
طراحی و مهندسی ۹۵.۶۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۴.۹درصد
عمران و ساختمان ۸۳درصد
نصب تجهیزات ۱۴.۲درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه ۵۵.۸درصد
طراحی و مهندسی ۴.۷۸درصد
تأمین تجهیزات ۳۱.۱۵درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۶درصد
نصب تجهیزات ۳.۲۷درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه پست برق

کل پروژه ۶۰.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۳۸.۹۳درصد
تأمین تجهیزات ۶۸.۲۹درصد
عمران و ساختمان ۲۸.۸درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه پست برق

کل پروژه ۶۰.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۰.۸۲درصد
تأمین تجهیزات ۵۶.۶۸درصد
فعالیت عمرانی ۳.۲۵درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه آب شیرین کن

کل پروژه ۹.۹۴درصد
طراحی و مهندسی ۵۶.۳۰درصد
تأمین تجهیزات ۷.۷۶درصد
عمران و ساختمان ۱۲.۹۴درصد
نصب تجهیزات ۱.۳۹درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه آب شیرین کن

کل پروژه ۹.۹۴درصد
طراحی و مهندسی ۱.۶۳درصد
تأمین تجهیزات ۴.۲۸درصد
فعالیت عمرانی ۴درصد
نصب تجهیزات ۰.۴درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
وضعیت پیشرفت پروژه

گزارش روند عملکرد ماهانه فاز اول پروژه ریخته گری

گزارش پیشرفت پروژه تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

[wpdatachart id=13]

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه