پیشرفت پروژه

گزارش پیشرفت پروژه هفته 167

گزارش خلاصه عملکرد هفته 167 در 20 خردادماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد کل پروژه و فاز اول ریخته گری

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه 56.04درصد
طراحی و مهندسی 96.2درصد
تأمین تجهیزات 65.15درصد
عمران و ساختمان 84.51درصد
نصب تجهیزات 15.66درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه 56.58درصد
طراحی و مهندسی 4.81درصد
تأمین تجهیزات 31.27درصد
فعالیت عمرانی 16.9درصد
نصب تجهیزات 3.60درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه پست برق

کل پروژه 64.49درصد
طراحی و مهندسی 50.68درصد
تأمین تجهیزات 71.39درصد
اسکلت فلزی 55.27درصد
عمران و ساختمان 36.39درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه پست برق

کل پروژه 64.49درصد
طراحی و مهندسی 1.064درصد
تأمین تجهیزات 59.09درصد
اسکلت فلزی 0.652درصد
فعالیت عمرانی 3.683درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه آب شیرین کن

کل پروژه 11.80درصد
طراحی و مهندسی 63.45درصد
تأمین تجهیزات 8.63درصد
عمران و ساختمان 16.46درصد
نصب تجهیزات 1.29درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه آب شیرین کن

کل پروژه 11.80درصد
طراحی و مهندسی 1.84درصد
تأمین تجهیزات 4.76درصد
فعالیت عمرانی 5.08درصد
نصب تجهیزات 0.12درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
وضعیت پیشرفت پروژه

گزارش روند عملکرد ماهانه فاز اول پروژه ریخته گری

گزارش پیشرفت پروژه تا خرداد ماه 1398

[wpdatachart id=22]

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار