گزارش خلاصه عملکرد هفته 167 در 20 خردادماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد کل پروژه و فاز اول ریخته گری

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه 56.04درصد
طراحی و مهندسی 96.2درصد
تأمین تجهیزات 65.15درصد
عمران و ساختمان 84.51درصد
نصب تجهیزات 15.66درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه 56.58درصد
طراحی و مهندسی 4.81درصد
تأمین تجهیزات 31.27درصد
فعالیت عمرانی 16.9درصد
نصب تجهیزات 3.60درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه پست برق

کل پروژه 64.49درصد
طراحی و مهندسی 50.68درصد
تأمین تجهیزات 71.39درصد
اسکلت فلزی 55.27درصد
عمران و ساختمان 36.39درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه پست برق

کل پروژه 64.49درصد
طراحی و مهندسی 1.064درصد
تأمین تجهیزات 59.09درصد
اسکلت فلزی 0.652درصد
فعالیت عمرانی 3.683درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه آب شیرین کن

کل پروژه 11.80درصد
طراحی و مهندسی 63.45درصد
تأمین تجهیزات 8.63درصد
عمران و ساختمان 16.46درصد
نصب تجهیزات 1.29درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه آب شیرین کن

کل پروژه 11.80درصد
طراحی و مهندسی 1.84درصد
تأمین تجهیزات 4.76درصد
فعالیت عمرانی 5.08درصد
نصب تجهیزات 0.12درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
وضعیت پیشرفت پروژه

گزارش روند عملکرد ماهانه فاز اول پروژه ریخته گری

گزارش پیشرفت پروژه تا خرداد ماه 1398

[wpdatachart id=22]

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار