گزارش خلاصه عملکرد هفته ۱۶۷ در ۲۰ خردادماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد کل پروژه و فاز اول ریخته گری

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه ۵۶.۰۴درصد
طراحی و مهندسی ۹۶.۲درصد
تأمین تجهیزات ۶۵.۱۵درصد
عمران و ساختمان ۸۴.۵۱درصد
نصب تجهیزات ۱۵.۶۶درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه ۵۶.۵۸درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۱درصد
تأمین تجهیزات ۳۱.۲۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۹درصد
نصب تجهیزات ۳.۶۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه پست برق

کل پروژه ۶۴.۴۹درصد
طراحی و مهندسی ۵۰.۶۸درصد
تأمین تجهیزات ۷۱.۳۹درصد
اسکلت فلزی ۵۵.۲۷درصد
عمران و ساختمان ۳۶.۳۹درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه پست برق

کل پروژه ۶۴.۴۹درصد
طراحی و مهندسی ۱.۰۶۴درصد
تأمین تجهیزات ۵۹.۰۹درصد
اسکلت فلزی ۰.۶۵۲درصد
فعالیت عمرانی ۳.۶۸۳درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه آب شیرین کن

کل پروژه ۱۱.۸۰درصد
طراحی و مهندسی ۶۳.۴۵درصد
تأمین تجهیزات ۸.۶۳درصد
عمران و ساختمان ۱۶.۴۶درصد
نصب تجهیزات ۱.۲۹درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه آب شیرین کن

کل پروژه ۱۱.۸۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۸۴درصد
تأمین تجهیزات ۴.۷۶درصد
فعالیت عمرانی ۵.۰۸درصد
نصب تجهیزات ۰.۱۲درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
وضعیت پیشرفت پروژه

گزارش روند عملکرد ماهانه فاز اول پروژه ریخته گری

گزارش پیشرفت پروژه تا خرداد ماه ۱۳۹۸

[wpdatachart id=22]

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه