پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به اول تیرماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه منتهی به تیرماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 58.976درصد
طراحی و مهندسی 97.1درصد
تأمین تجهیزات 69.48درصد
عمران و ساختمان 85.06درصد
نصب تجهیزات 16.34درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 58.976درصد
طراحی و مهندسی 4.855درصد
تأمین تجهیزات 33.3504درصد
فعالیت عمرانی 17.012درصد
نصب تجهیزات 3.7582درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 65.96درصد
طراحی و مهندسی 58.75درصد
تأمین تجهیزات 72.35درصد
اسکلت فلزی 73.98درصد
عمران و ساختمان 37.58درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 65.96درصد
طراحی و مهندسی 1.23375درصد
تأمین تجهیزات 60.0505درصد
اسکلت فلزی 0.87296درصد
فعالیت عمرانی 3.8031درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 12.75درصد
طراحی و مهندسی 64.92درصد
تأمین تجهیزات 8.63درصد
عمران و ساختمان 19.39درصد
نصب تجهیزات 1.29درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 12.75درصد
طراحی و مهندسی 1.88درصد
تأمین تجهیزات 4.76درصد
فعالیت عمرانی 5.99درصد
نصب تجهیزات 0.12درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار