گزارش خلاصه عملکرد پروژه منتهی به تیرماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 58.976درصد
طراحی و مهندسی 97.1درصد
تأمین تجهیزات 69.48درصد
عمران و ساختمان 85.06درصد
نصب تجهیزات 16.34درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 58.976درصد
طراحی و مهندسی 4.855درصد
تأمین تجهیزات 33.3504درصد
فعالیت عمرانی 17.012درصد
نصب تجهیزات 3.7582درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 65.96درصد
طراحی و مهندسی 58.75درصد
تأمین تجهیزات 72.35درصد
اسکلت فلزی 73.98درصد
عمران و ساختمان 37.58درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 65.96درصد
طراحی و مهندسی 1.23375درصد
تأمین تجهیزات 60.0505درصد
اسکلت فلزی 0.87296درصد
فعالیت عمرانی 3.8031درصد
نصب تجهیزات 0درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 12.75درصد
طراحی و مهندسی 64.92درصد
تأمین تجهیزات 8.63درصد
عمران و ساختمان 19.39درصد
نصب تجهیزات 1.29درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 12.75درصد
طراحی و مهندسی 1.88درصد
تأمین تجهیزات 4.76درصد
فعالیت عمرانی 5.99درصد
نصب تجهیزات 0.12درصد
آزمایش و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار