پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به دهم تیرماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه منتهی به دهم تیرماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 59.18درصد
طراحی و مهندسی 97.1درصد
تأمین تجهیزات 69.48درصد
عمران و ساختمان 85.46درصد
نصب تجهیزات 16.89درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 59.18درصد
طراحی و مهندسی 4.855درصد
تأمین تجهیزات 33.3504درصد
فعالیت عمرانی 17.092درصد
نصب تجهیزات 3.8847درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 66.51درصد
طراحی و مهندسی 61.74درصد
تأمین تجهیزات 72.79درصد
اسکلت فلزی 78.66درصد
عمران و ساختمان 38.19درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 66.51درصد
طراحی و مهندسی 1.2965درصد
تأمین تجهیزات 60.416درصد
اسکلت فلزی 0.9282درصد
فعالیت عمرانی 3.8648درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 13.50درصد
طراحی و مهندسی 69.05درصد
تأمین تجهیزات 8.64درصد
عمران و ساختمان 21.42درصد
نصب تجهیزات 1.29درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 13.50درصد
طراحی و مهندسی 2.00درصد
تأمین تجهیزات 4.76درصد
فعالیت عمرانی 6.61درصد
نصب تجهیزات 0.12درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار