پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 15 شهریورماه 98

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 180 منتهی به 15 شهریور 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 62.41درصد
طراحی و مهندسی 97.12درصد
تأمین تجهیزات 72.57درصد
عمران و ساختمان 87.97درصد
نصب تجهیزات 22.27درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 62.41درصد
طراحی و مهندسی 4.86درصد
تأمین تجهیزات 34.83درصد
فعالیت عمرانی 17.59درصد
نصب تجهیزات 5.12درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=60]

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 72.01درصد
طراحی و مهندسی 81.01درصد
تأمین تجهیزات 76.03درصد
اسکلت فلزی 98.88درصد
عمران و ساختمان 59.66درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 72.01درصد
طراحی و مهندسی 1.70درصد
تأمین تجهیزات 63.10درصد
اسکلت فلزی 1.17درصد
فعالیت عمرانی 6.04درصد
نصب تجهیزات 0درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 27.89درصد
طراحی و مهندسی 82.55درصد
تأمین تجهیزات 11.81درصد
عمران و ساختمان 50.72درصد
نصب تجهیزات 5.27درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 27.89درصد
طراحی و مهندسی 2.20درصد
تأمین تجهیزات 5.60درصد
فعالیت عمرانی 19.78درصد
نصب تجهیزات 0.35درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 88.98درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 93.46درصد
عمران و ساختمان 84.35درصد
نصب تجهیزات 84.35درصد
تست و راه اندازی 88.98درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 88.99درصد
طراحی و مهندسی 1.50درصد
تأمین تجهیزات 47.16درصد
فعالیت عمرانی 24.02درصد
نصب تجهیزات 14.20درصد
تست و راه اندازی 2.11درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار