پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 4 بهمن ماه 1398

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 200 منتهی به 4 بهمن ماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

[wpdatachart id=69]

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 68.74درصد
طراحی و مهندسی 98.58درصد
تأمین تجهیزات 80.51درصد
عمران و ساختمان 92.73درصد
نصب تجهیزات 28.79درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 68.74درصد
طراحی و مهندسی 4.93درصد
تأمین تجهیزات 38.64درصد
فعالیت عمرانی 18.55درصد
نصب تجهیزات 6.62درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 93.37درصد
طراحی و مهندسی 94.77درصد
تأمین تجهیزات 97.15درصد
اسکلت فلزی 100درصد
عمران و ساختمان 90.93درصد
نصب تجهیزات 14.39درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 93.37درصد
طراحی و مهندسی 1.99درصد
تأمین تجهیزات 80.63درصد
اسکلت فلزی 1.18درصد
فعالیت عمرانی 9.20درصد
نصب تجهیزات 0.37درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 50.37درصد
طراحی و مهندسی 92.6درصد
تأمین تجهیزات 47درصد
عمران و ساختمان 71.8درصد
نصب تجهیزات 7.4درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 50.35درصد
طراحی و مهندسی 2.69درصد
تأمین تجهیزات 27.12درصد
فعالیت عمرانی 19.96درصد
نصب تجهیزات 0.58درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 99.96درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 100درصد
عمران و ساختمان 99.92درصد
نصب تجهیزات 99.92درصد
تست و راه اندازی 99.92درصد
آموزش 99.92درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 99.96درصد
طراحی و مهندسی 1.50درصد
تأمین تجهیزات 50.46درصد
فعالیت عمرانی 28.46درصد
نصب تجهیزات 16.82درصد
تست و راه اندازی 2.50درصد
آموزش 0.24درصد
بازگشت به فهرست اخبار