پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 23 اسفندماه 1398

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته 207 منتهی به 23 اسفند ماه 98 پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

[wpdatachart id=71]

مقایسه تصویری پیشرفت پروژه از آذرماه تا بهمن ماه 98

[images-comparison default_offset_pct=”0.5″ el_css=”” image_1=”6529″ image_2=”6422″ before_label=”اسفندماه 1398″ after_label=”بهمن ماه 1398″]

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 71.20درصد
طراحی و مهندسی 98.74درصد
تأمین تجهیزات 82.12درصد
عمران و ساختمان 96.31درصد
نصب تجهیزات 32.96درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 71.20درصد
طراحی و مهندسی 4.94درصد
تأمین تجهیزات 39.42درصد
فعالیت عمرانی 19.26درصد
نصب تجهیزات 7.58درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 94.23درصد
طراحی و مهندسی 94.77درصد
تأمین تجهیزات 97.34درصد
اسکلت فلزی 100درصد
عمران و ساختمان 94.60درصد
نصب تجهیزات 27.16درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 94.23درصد
طراحی و مهندسی 1.99درصد
تأمین تجهیزات 80.79درصد
اسکلت فلزی 1.18درصد
فعالیت عمرانی 9.57درصد
نصب تجهیزات 0.69درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 53.18درصد
طراحی و مهندسی 93.4درصد
تأمین تجهیزات 49.1درصد
عمران و ساختمان 77.4درصد
نصب تجهیزات 7.40درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 53.18درصد
طراحی و مهندسی 2.7درصد
تأمین تجهیزات 28.33درصد
فعالیت عمرانی 21.52درصد
نصب تجهیزات 0.6درصد
تست و راه اندازی 0درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 100درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 100درصد
عمران و ساختمان 100درصد
نصب تجهیزات 100درصد
تست و راه اندازی 100درصد
آموزش 100درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 100درصد
طراحی و مهندسی 1.50درصد
تأمین تجهیزات 50.46درصد
فعالیت عمرانی 28.48درصد
نصب تجهیزات 16.83درصد
تست و راه اندازی 2.50درصد
آموزش 0.24درصد
بازگشت به فهرست اخبار