پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 21 خرداد 1400

گزارش خلاصه عملکرد پروژه منتهی به 21 خرداد ماه 1400 مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 88.82درصد
طراحی و مهندسی 99.53درصد
تأمین تجهیزات 93.37درصد
عمران و ساختمان 99.77درصد
نصب تجهیزات 81.36درصد
تست و راه اندازی 11.78درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 88.82درصد
طراحی و مهندسی 4.98درصد
تأمین تجهیزات 44.82درصد
فعالیت عمرانی 19.95درصد
نصب تجهیزات 18.71درصد
تست و راه اندازی 0.35درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق 400kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 98.65درصد
طراحی و مهندسی 97.28درصد
تأمین تجهیزات 99.33درصد
اسکلت فلزی 100درصد
عمران و ساختمان 99.61درصد
نصب تجهیزات 95.75درصد
تست و راه اندازی 61.00درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 98.65درصد
طراحی و مهندسی 2.04درصد
تأمین تجهیزات 82.44درصد
اسکلت فلزی 1.18درصد
فعالیت عمرانی 10.08درصد
نصب تجهیزات 2.44درصد
تست و راه اندازی 0.46درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 81.20درصد
طراحی و مهندسی 99.71درصد
تأمین تجهیزات 79.20درصد
عمران و ساختمان 88.10درصد
نصب تجهیزات 74.00درصد
تست و راه اندازی 27.00درصد
آموزش 0درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 81.20درصد
طراحی و مهندسی 2.89درصد
تأمین تجهیزات 45.70درصد
فعالیت عمرانی 24.49درصد
نصب تجهیزات 5.85درصد
تست و راه اندازی 0.62درصد
آموزش 0درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه 100درصد
طراحی و مهندسی 100درصد
تأمین تجهیزات 100درصد
عمران و ساختمان 100درصد
نصب تجهیزات 100درصد
تست و راه اندازی 100درصد
آموزش 100درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه 100درصد
طراحی و مهندسی 1.50درصد
تأمین تجهیزات 50.46درصد
فعالیت عمرانی 28.48درصد
نصب تجهیزات 16.83درصد
تست و راه اندازی 2.50درصد
آموزش 0.24درصد
بازگشت به فهرست اخبار