بهمن ماه ۱۳۹۷

تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۵۹/۸۴ درصد، در بخش ساخت و ساز ۳۹/۷۸ درصد داشته است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۷۷/۱۵ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۷/۹ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

دی ماه ۱۳۹۷

تا دی ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۰/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۳۳/۵۳ درصد، در بخش ساخت و ساز ۲۵/۸۰ درصد داشته است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۵۵/۲۷ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۰/۱۷ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

آذرماه ۱۳۹۷
گزارش پیشرفت پروژه

شرکت فولاد جهان آرا اروند

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۵۹/۸۴ درصد، در بخش ساخت و ساز ۳۹/۷۸ درصد داشته است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۷۷/۱۵ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۷/۹ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

دی ماه ۱۳۹۷

تا دی ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۰/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۳۳/۵۳ درصد، در بخش ساخت و ساز ۲۵/۸۰ درصد داشته است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۵۵/۲۷ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۰/۱۷ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

آذرماه ۱۳۹۷

تا آذر ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه با ۴۴/۵۹ درصد، در بخش مهندسی پیشرفتی در حدود ۹۴/۴ درصد، در بخش تدارکات پیشرفت پروژه در حدود ۵۱/۰۶ درصد بوده است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۷۷/۸۹ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۴/۲۹ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

تحویل به بهره برداری

۱۳۹۸/۱۲/۰۹

اولین ریخته گری

۱۳۹۸/۱۰/۰۹

اولین ذوب

نمودار روند زمانی پیشرفت پروژه 

[wpdatachart id=2]

جدول روند زمانی پیشرفت پروژه 

[wpdatatable id=5]

آخرین وضعیت پروژه  در بهمن ماه ۹۷

نصب

کار عمرانی

تدارکات

مهندسی

پروژه