گزارش پیشرفت پروژه

شرکت فولاد جهان آرا اروند

۱۸ شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز هجدهم شهریورماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۲/۵۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۲/۶۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۸/۱۳ درصد و در بخش نصب ۲۲/۴۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۲/۳۸ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۸/۵۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۸/۹۸درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۵ شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز پانزدهم شهریورماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۲/۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در  بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۲/۵۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۷/۹۷ درصد و در بخش نصب ۲۲/۲۷درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۲/۰۱ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۷/۸۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۸/۹۸درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۸ شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز هشتم شهریورماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۲/۰۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۲/۲۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۷/۶۵ درصد و در بخش نصب ۲۱/۶۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۲/۰۱ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۷/۸۹ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۸/۹۸درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱ شهریور ۱۳۹۸

منتهی به روز اول شهریورماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۱/۵۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۱/۵۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۷/۲۹ درصد و در بخش نصب ۲۱/۲۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۱/۱۰ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۷/۶۱ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۷/۱۹درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۷ مرداد ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و هفتم مردادماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۱/۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۱/۵۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۷/۰۱ درصد و در بخش نصب ۲۱/۰۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۰/۸۳ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۷/۰۷ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۵/۹۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۸ مرداد ۱۳۹۸

منتهی به روز هجدهم مردادماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۱/۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۱/۵۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۶/۸۷ درصد و در بخش نصب ۲۰/۶۳ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۷۰/۳۲ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۵/۹۸ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۸۳/۲۶ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۱ مرداد ۱۳۹۸

منتهی به روز یازدهم مردادماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۱/۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۱/۴۱ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۶/۶۲ درصد و در بخش نصب ۲۰/۲۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۹/۸۵ درصد، در پروژه آب شیرین کن ۲۴/۸۰ درصد پیشرفت و در پروژه گاز نیز ۷۷/۹۶ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۰۴ مرداد ۱۳۹۸

منتهی به روز چهارم مردادماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۰/۷۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۱/۲۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۶/۲۵ درصد و در بخش نصب ۱۹/۳۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۹/۴۴ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۲۳/۵۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۸ تیرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و هشتم تیرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۶۰/۱۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۰/۳۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۶/۰۲ درصد و در بخش نصب ۱۸/۵۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۸/۹۸ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۲۲/۹۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۱ تیرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز بیست و یکم تیرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۹/۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۷۰/۰۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۵/۸۳ درصد و در بخش نصب ۱۷/۷۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۸/۰۱ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۲۲/۱۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۴ تیرماه ۱۳۹۸

منتهی به روز چهاردهم تیرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۹/۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۹/۸۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۵/۶۷ درصد و در بخش نصب ۱۷/۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۷/۵۹ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۲۰/۷۱ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۰ تیرماه ۱۳۹۸

تا روز دهم تیرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۹/۱۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۹/۴۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۵/۴۶ درصد و در بخش نصب ۱۶/۸۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۶/۵۱ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۱۳/۵۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱ تیرماه ۱۳۹۸

تا روز اول تیرماه ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۸/۹۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۷/۱ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۹/۴۸ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۵/۰۶ درصد و در بخش نصب ۱۶/۳۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۵/۹۶ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۱۲/۷۵ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۰ خرداد ۱۳۹۸

تا روز بیستم خرداد ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۶/۵۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۶/۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۵/۱۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۴/۵۱ درصد و در بخش نصب ۱۵/۶۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۴/۴۹ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۱۱/۸۰ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۱۱ خرداد ۱۳۹۸

تا روز یازدهم خرداد ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۶/۰۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه فاز اول ریخته گری در بخش مهندسی با ۹۶/۲ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۴/۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۳/۳۶ درصد و در بخش نصب ۱۴/۷۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین در پروژه پست برق ۶۲/۱۸ درصد و در پروژه آب شیرین کن نیز ۱۱/۳۳ درصد پیشرفت تا خرداد ماه داشته است. » بیشتر بدانم

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸

تا روز بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۵/۸ درصد پیشرفت داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۴/۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۳ درصد و در بخش نصب ۱۴/۲ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

تا روز بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۴/۹۵ درصد پیشرفت داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۳/۷۶ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۲/۲۹ درصد و در بخش نصب ۱۳/۵۱ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

تا روز ششم اردیبهشت ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند در مجموع ۵۴/۱۸ درصد پیشرفت داشته است که جزئیات عملیات پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۳/۵۷ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش فعالیت های عمرانی و ساختمان ۸۱/۰۳ درصد و در بخش نصب ۱۱/۶۵ درصد پیشرفت داشته است. » بیشتر بدانم

۳۰ فروردین ۱۳۹۸

تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۳/۷۶ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۳/۰۵ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۸۰/۷۲ درصد و در بخش نصب ۱۱/۱۵ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. » بیشتر بدانم

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

تا ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۲/۹۴ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۱/۹۴ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۸۰/۴۰ درصد و در بخش نصب ۱۰/۱۹ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. » بیشتر بدانم

پایان اسفندماه ۱۳۹۷

تا پایان اسفند ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۲/۵۲ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۱/۲۹ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۸۰/۴۰ درصد و در بخش نصب ۹/۷۴ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. بیشتر بدانم

نیمه اول اسفند ۹۷

تا نیمه اول اسفند ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۱/۶۶ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۰/۲۲ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۷۹/۴۶ درصد و در بخش نصب ۹/۰۶ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است. بیشتر بدانم 

پایان بهمن ماه ۱۳۹۷

تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند ۵۱/۲۶ درصد پیشرفت داشته که این پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۶۰/۰۰ درصد پیشرفت داشته است. همچنین این پروژه در بخش ساختمان  ۷۸/۴۶ درصد و در بخش نصب ۸/۶۶ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

۲۲ بهمن ۱۳۹۷

تا ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۵/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۵۹/۸۴ درصد، در بخش ساخت و ساز ۳۹/۷۸ درصد داشته است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۷۷/۱۵ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۷/۹ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

دی ماه ۱۳۹۷

تا دی ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه در بخش مهندسی با ۹۰/۶۵ درصد، در بخش تدارکات پیشرفتی در حدود ۳۳/۵۳ درصد، در بخش ساخت و ساز ۲۵/۸۰ درصد داشته است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۵۵/۲۷ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۰/۱۷ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

آذرماه ۱۳۹۷

تا آذر ماه ۱۳۹۷ پروژه راه اندازی شرکت فولاد جهان آرا اروند با پیشرفت پروژه با ۴۴/۵۹ درصد، در بخش مهندسی پیشرفتی در حدود ۹۴/۴ درصد، در بخش تدارکات پیشرفت پروژه در حدود ۵۱/۰۶ درصد بوده است. همچنین این پروژه در بخش کار عمرانی ۷۷/۸۹ درصد و در بخش نصب و راه اندازی ۴/۲۹ درصد پیشرفت پروژه را تجربه نموده است.

۱۳۹۵/۰۸/۰۲

بازگشایی L/C

۱۳۹۴/۱۰/۰۴

شروع پروژه

۱۳۹۵/۰۱/۲۱

عقد قراردادهای خارجی

۱۳۹۴/۰۱/۲۱

شروع تجهیز کارگاه

۱۳۹۹/۰۴/۰۱

تحویل به بهره برداری

۱۳۹۸/۱۲/۰۹

اولین ریخته گری

۱۳۹۸/۱۰/۰۹

اولین ذوب

C1
غبارگیر
فلزی ( چند تن) ۲۰۴۰
لوله گذاری ۶۸۰۰ inch
کابل کشی ۱۷۰۰۰ m
مدت زمان انجام کار ۶ ماه
شرکت نصاب MMT
C2
کوره
فلزی ( چند تن) ۴۹۶۰
لوله گذاری ۱۳۰۰۰ inch
کابل کشی ۶۱۰۹۰ m
مدت زمان انجام کار ۱۰ ماه
شرکت نصاب EOS
C3
CCM
فلزی ( چند تن) ۲۴۰۸
لوله گذاری ۲۳۰۰۰ inch
کابل کشی ۳۶۰۷۵ m
مدت زمان انجام کار ۱۲ ماه
شرکت نصاب MMTE