درباره پروژه

C1
غبارگیر
فلزی ( چند تن) 2040
لوله گذاری 6800 inch
کابل کشی 17000 m
مدت زمان انجام کار 6 ماه
شرکت نصاب MMT
C2
کوره
فلزی ( چند تن) 4960
لوله گذاری 13000 inch
کابل کشی 61090 m
مدت زمان انجام کار 10 ماه
شرکت نصاب EOS
C3
CCM
فلزی ( چند تن) 2408
لوله گذاری 23000 inch
کابل کشی 36075 m
مدت زمان انجام کار 12 ماه
شرکت نصاب MMTE

Complex Strategy Plan

اتصال پست برق 400

پیشرفت پروژه

فولاد سازی فاز یک

کوره به ظرفیت 1.5 میلیون تن  و یک خط ریخته گری با تنوع محصول اسلب عریض به ظرفیت 1.2 میلیون تن
گزارش پیشرفت پروژه

فولاد سازی فاز دو

یک کوره به ظرفیت 1.5 میلیون تن  و یک خط ریخته گری با تنوع محصول اسلب عریض به ظرفیت 1.2 میلیون تن

فولاد سازی فاز سه

یک کوره به ظرفیت 1.5 میلیون تن  و دو خط ریخته گری با تنوع محصول بیلت و بلوم به ظرفیت هر کدام 1.2 میلیون تن

مگا مدول آهن اسفنجی فاز یک

2 میلیون تن در سال

مگا مدول آهن اسفنجی فاز دو

2 میلیون تن در سال

مگا مدول آهن اسفنجی فاز سه

2 میلیون تن در سال

گندله سازی

5 میلیون تن در سال

واحد نورد ورق

به ظرفیت متناسب

واحد نورد پروفیل

به ظرفیت متناسب
بیشتر بدانید

گزارش تصویری پروژه

پروژه شرکت فولاد جهان آرا اروند را ببینید

گزارش تصویری پیشرفت پروژه در بهمن ماه 97

تیزر پروژه شرکت فولاد جهان آرا اروند

در افق چشم انداز

  • پویا و نوآور در تولید محصولات متمایز فولاد
  • پیشتاز درسطح کشور و منطقه
  • نقش آفرین در بهبود کیفیت زندگی مردم محل فعالیت
  • دوستدار محیط زیست