تونل دشت خاک رز

احداث خط انتقال 33 کیلو ولت
پروژه زیرساخت
فاز سیویل
همکاری احداث خط انتقال 33 کیلو ولت
Website

سایر همکاران پروژه