تونل دشت خاک رز

احداث خط انتقال ۳۳ کیلو ولت
پروژه زیرساخت
فاز سیویل
همکاری احداث خط انتقال ۳۳ کیلو ولت
Website

سایر همکاران پروژه