پایدار راد چکاد

نظارت بر اجرای عملیات شمع کوبی و ژئو تکنیکی
پروژه زیرساخت
فاز مهندسی و نظارت
همکاری نظارت بر اجرای عملیات شمع کوبی و ژئو تکنیکی
Website

سایر همکاران پروژه