رویش صنعت ایمان

احداث ۵.۲ کیلومتر خط انتقال ۳۳ کیلو ولت
پروژه زیرساخت
فاز سیویل
همکاری احداث ۵.۲ کیلومتر خط انتقال ۳۳ کیلو ولت
خدمات نگهداری تاسیسات برق
Website

سایر همکاران پروژه