سامیک

مدیریت پروژه و مشاور مدیریت در زمینه ارائه خدمات مشاوره
پروژه فولادسازی
فاز مهندسی و نظارت
همکاری مدیریت پروژه و مشاور مدیریت در زمینه ارائه خدمات مشاوره
Website

سایر همکاران پروژه