گزارش خلاصه عملکرد پیشرفت پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و کل پروژه را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه ۵۱.۶۶درصد
طراحی و مهندسی ۹۵.۶۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۰.۲۲درصد
عمران و ساختمان ۷۹.۴۶درصد
نصب ۹.۰۶درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

  • طراحی و مهندسی
  • تأمین تجهیزات
  • عمران و ساختمان
  • نصب تجهیزات
  • آزمایش و راه اندازی
  • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه ۵۱.۶۶درصد
طراحی و مهندسی ۴.۷۸درصد
تأمین تجهیزات ۲۸.۹۱درصد
عمران و ساختمان ۱۵.۸۹درصد
نصب ۲.۰۸درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

وضعیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولادسازی

گزارش پیشرفت پروژه تا نیمه اول اسفند ماه ۱۳۹۷
Chart 1

۶۰.۲۲ درصد

تأمین تجهیزات 

Chart 1

۰ درصد

راه اندازی و آموزش

Chart 1

۹۵.۶۵ درصد

طراحی و مهندسی 

Chart 1

۹.۰۶ درصد

نصب 

Chart 1

۵۱.۶۶ درصد

پیشرفت کل پروژه

Chart 1

۷۹.۴۶ درصد

ساختمان 

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

شما باید ویژگی برند خود را در تنظیمات قالب انتخاب کنید

خبرهای مشابه