پیشرفت پروژه

پیشرفت پروژه منتهی به ۲۷ اردیبهشت

گزارش خلاصه عملکرد منتهی به  ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد کل پروژه و فاز اول ریخته گری

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه ۵۵.۸درصد
طراحی و مهندسی ۹۵.۶۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۴.۹درصد
عمران و ساختمان ۸۳درصد
نصب تجهیزات ۱۴.۲درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه ۵۵.۸درصد
طراحی و مهندسی ۴.۷۸درصد
تأمین تجهیزات ۳۱.۱۵درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۶درصد
نصب تجهیزات ۳.۲۷درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه پست برق

کل پروژه ۶۰.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۳۸.۹۳درصد
تأمین تجهیزات ۶۸.۲۹درصد
عمران و ساختمان ۲۸.۸درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه پست برق

کل پروژه ۶۰.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۰.۸۲درصد
تأمین تجهیزات ۵۶.۶۸درصد
فعالیت عمرانی ۳.۲۵درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه آب شیرین کن

کل پروژه ۹.۹۴درصد
طراحی و مهندسی ۵۶.۳۰درصد
تأمین تجهیزات ۷.۷۶درصد
عمران و ساختمان ۱۲.۹۴درصد
نصب تجهیزات ۱.۳۹درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه آب شیرین کن

کل پروژه ۹.۹۴درصد
طراحی و مهندسی ۱.۶۳درصد
تأمین تجهیزات ۴.۲۸درصد
فعالیت عمرانی ۴درصد
نصب تجهیزات ۰.۴درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
وضعیت پیشرفت پروژه

گزارش روند عملکرد ماهانه فاز اول پروژه ریخته گری

گزارش پیشرفت پروژه تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

[wpdatachart id=13]

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار