پیشرفت پروژه

گزارش پیشرفت پروژه هفته ۱۶۴

گزارش خلاصه عملکرد هفته ۱۶۴ در ۱۱ خردادماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد کل پروژه و فاز اول ریخته گری

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه ۵۶.۰۴درصد
طراحی و مهندسی ۹۶.۲درصد
تأمین تجهیزات ۶۴.۹درصد
عمران و ساختمان ۸۳.۳۶درصد
نصب تجهیزات ۱۴.۷۹درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه ۵۶.۰۴درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۱درصد
تأمین تجهیزات ۳۱.۱۵درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۶۷درصد
نصب تجهیزات ۳.۴۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه پست برق

کل پروژه ۶۲.۱۸درصد
طراحی و مهندسی ۴۰.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۶۹.۳۹درصد
عمران و ساختمان ۳۴.۸۲درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه پست برق

کل پروژه ۶۲.۱۸درصد
طراحی و مهندسی ۰.۸۶درصد
تأمین تجهیزات ۵۷.۵۹درصد
فعالیت عمرانی ۳.۵۲درصد
نصب تجهیزات ۰.۲درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه آب شیرین کن

کل پروژه ۱۱.۳۳درصد
طراحی و مهندسی ۶۰.۷۸درصد
تأمین تجهیزات ۸.۵۷درصد
عمران و ساختمان ۱۵.۳۳درصد
نصب تجهیزات ۱.۲۱درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه آب شیرین کن

کل پروژه ۱۱.۳۳درصد
طراحی و مهندسی ۱.۷۶درصد
تأمین تجهیزات ۴.۷۳درصد
فعالیت عمرانی ۴.۷۳درصد
نصب تجهیزات ۰.۱۱درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
وضعیت پیشرفت پروژه

گزارش روند عملکرد ماهانه فاز اول پروژه ریخته گری

گزارش پیشرفت پروژه تا خرداد ماه ۱۳۹۸

[wpdatachart id=20]

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار