پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به اول تیرماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه منتهی به تیرماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۸.۹۷۶درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱درصد
تأمین تجهیزات ۶۹.۴۸درصد
عمران و ساختمان ۸۵.۰۶درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۳۴درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۸.۹۷۶درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۵۵درصد
تأمین تجهیزات ۳۳.۳۵۰۴درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۰۱۲درصد
نصب تجهیزات ۳.۷۵۸۲درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۵.۹۶درصد
طراحی و مهندسی ۵۸.۷۵درصد
تأمین تجهیزات ۷۲.۳۵درصد
اسکلت فلزی ۷۳.۹۸درصد
عمران و ساختمان ۳۷.۵۸درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۵.۹۶درصد
طراحی و مهندسی ۱.۲۳۳۷۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۰.۰۵۰۵درصد
اسکلت فلزی ۰.۸۷۲۹۶درصد
فعالیت عمرانی ۳.۸۰۳۱درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۱۲.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۶۴.۹۲درصد
تأمین تجهیزات ۸.۶۳درصد
عمران و ساختمان ۱۹.۳۹درصد
نصب تجهیزات ۱.۲۹درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۱۲.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۱.۸۸درصد
تأمین تجهیزات ۴.۷۶درصد
فعالیت عمرانی ۵.۹۹درصد
نصب تجهیزات ۰.۱۲درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار