گزارش خلاصه عملکرد پروژه منتهی به تیرماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۸.۹۷۶درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱درصد
تأمین تجهیزات ۶۹.۴۸درصد
عمران و ساختمان ۸۵.۰۶درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۳۴درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۸.۹۷۶درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۵۵درصد
تأمین تجهیزات ۳۳.۳۵۰۴درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۰۱۲درصد
نصب تجهیزات ۳.۷۵۸۲درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۵.۹۶درصد
طراحی و مهندسی ۵۸.۷۵درصد
تأمین تجهیزات ۷۲.۳۵درصد
اسکلت فلزی ۷۳.۹۸درصد
عمران و ساختمان ۳۷.۵۸درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۵.۹۶درصد
طراحی و مهندسی ۱.۲۳۳۷۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۰.۰۵۰۵درصد
اسکلت فلزی ۰.۸۷۲۹۶درصد
فعالیت عمرانی ۳.۸۰۳۱درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۱۲.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۶۴.۹۲درصد
تأمین تجهیزات ۸.۶۳درصد
عمران و ساختمان ۱۹.۳۹درصد
نصب تجهیزات ۱.۲۹درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۱۲.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۱.۸۸درصد
تأمین تجهیزات ۴.۷۶درصد
فعالیت عمرانی ۵.۹۹درصد
نصب تجهیزات ۰.۱۲درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

شما باید ویژگی برند خود را در تنظیمات قالب انتخاب کنید

خبرهای مشابه