پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به چهاردهم تیرماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۷۱ منتهی به چهاردهم تیرماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۹.۵۴درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۲درصد
تأمین تجهیزات ۶۹.۸۴درصد
عمران و ساختمان ۸۵.۶۷درصد
نصب تجهیزات ۱۷.۵۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۹.۵۴درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۵۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۳.۵۲۳درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۱۳۴درصد
نصب تجهیزات ۴.۰۲۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=41]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۷.۱۴درصد
طراحی و مهندسی ۶۳.۳۱درصد
تأمین تجهیزات ۷۳.۴درصد
اسکلت فلزی ۷۹.۵۱درصد
عمران و ساختمان ۳۹.۱۳درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۷.۵۹درصد
طراحی و مهندسی ۱.۳۲۹۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۰.۹۲۲درصد
اسکلت فلزی ۰.۹۳۸۲درصد
فعالیت عمرانی ۴.۳۹۶۱درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۲۰.۷۱درصد
طراحی و مهندسی ۷۵.۰۸درصد
تأمین تجهیزات ۸.۵۱درصد
عمران و ساختمان ۳۷.۰۶درصد
نصب تجهیزات ۲.۴۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۲۰.۷۱درصد
طراحی و مهندسی ۲.۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۴.۰۴درصد
فعالیت عمرانی ۱۴.۵۲درصد
نصب تجهیزات ۰.۱۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار