گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۷۲ منتهی به بیست و یکم تیرماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۹.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۰.۰۷درصد
عمران و ساختمان ۸۵.۸۳درصد
نصب تجهیزات ۱۷.۷۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۹.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۵۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۳.۶۳۴درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۱۶۶درصد
نصب تجهیزات ۴.۰۸۹۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۸.۰۱درصد
طراحی و مهندسی ۷۰.۰۶درصد
تأمین تجهیزات ۷۴.۱۵درصد
اسکلت فلزی ۸۲.۰۶درصد
عمران و ساختمان ۳۹.۷۹درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۸.۰۱درصد
طراحی و مهندسی ۱.۴۷۱۳درصد
تأمین تجهیزات ۶۱.۵۴۵درصد
اسکلت فلزی ۰.۹۶۸۳درصد
فعالیت عمرانی ۴.۰۲۶۷درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۲۲.۱۰درصد
طراحی و مهندسی ۷۵.۸۶درصد
تأمین تجهیزات ۹.۳۲درصد
عمران و ساختمان ۳۹.۰۶درصد
نصب تجهیزات ۲.۴۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۲۲.۱۰درصد
طراحی و مهندسی ۲.۰۲درصد
تأمین تجهیزات ۴.۴۲درصد
فعالیت عمرانی ۱۵.۵۰درصد
نصب تجهیزات ۰.۱۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

شما باید ویژگی برند خود را در تنظیمات قالب انتخاب کنید

خبرهای مشابه