گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۷۲ منتهی به بیست و یکم تیرماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۹.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۰.۰۷درصد
عمران و ساختمان ۸۵.۸۳درصد
نصب تجهیزات ۱۷.۷۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۹.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۵۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۳.۶۳۴درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۱۶۶درصد
نصب تجهیزات ۴.۰۸۹۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=42]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۸.۰۱درصد
طراحی و مهندسی ۷۰.۰۶درصد
تأمین تجهیزات ۷۴.۱۵درصد
اسکلت فلزی ۸۲.۰۶درصد
عمران و ساختمان ۳۹.۷۹درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۸.۰۱درصد
طراحی و مهندسی ۱.۴۷۱۳درصد
تأمین تجهیزات ۶۱.۵۴۵درصد
اسکلت فلزی ۰.۹۶۸۳درصد
فعالیت عمرانی ۴.۰۲۶۷درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۲۲.۱۰درصد
طراحی و مهندسی ۷۵.۸۶درصد
تأمین تجهیزات ۹.۳۲درصد
عمران و ساختمان ۳۹.۰۶درصد
نصب تجهیزات ۲.۴۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۲۲.۱۰درصد
طراحی و مهندسی ۲.۰۲درصد
تأمین تجهیزات ۴.۴۲درصد
فعالیت عمرانی ۱۵.۵۰درصد
نصب تجهیزات ۰.۱۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

شما باید ویژگی برند خود را در تنظیمات قالب انتخاب کنید
بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه