پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۳ آبان ماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۸۷ منتهی به ۳ آبان ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۴.۵۱درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۹درصد
تأمین تجهیزات ۷۵.۴۲درصد
عمران و ساختمان ۸۹.۰۸درصد
نصب تجهیزات ۲۴.۵۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۴.۵۱درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۶.۲۰درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۸۲درصد
نصب تجهیزات ۵.۶۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=67]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۸۰.۹۲درصد
طراحی و مهندسی ۸۸.۰۶درصد
تأمین تجهیزات ۸۴.۶۰درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۷۵.۰۰درصد
نصب تجهیزات ۳.۱۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۸۰.۹۲درصد
طراحی و مهندسی ۱.۸۵درصد
تأمین تجهیزات ۷۰.۲۲درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۷.۵۹درصد
نصب تجهیزات ۰.۰۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۳۴.۸۷درصد
طراحی و مهندسی ۸۵.۳۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۸.۲۰درصد
عمران و ساختمان ۶۵.۶۰درصد
نصب تجهیزات ۷.۳۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۳۴.۹۰درصد
طراحی و مهندسی ۲.۳۹درصد
تأمین تجهیزات ۹.۱۲درصد
فعالیت عمرانی ۲۲.۸۲درصد
نصب تجهیزات ۰.۵۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۸.۵۹درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۹۸درصد
نصب تجهیزات ۹۴.۱۱درصد
تست و راه اندازی ۹۴.۱۱درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۸.۵۹درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۵درصد
نصب تجهیزات ۱۵.۸۴درصد
تست و راه اندازی ۲.۳۵درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار