پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۲۲ آذرماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۹۴ منتهی به ۲۲ آذر ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۶.۸۷درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۳۸درصد
تأمین تجهیزات ۷۸.۷۹درصد
عمران و ساختمان ۹۰.۶۰درصد
نصب تجهیزات ۲۶.۱۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۶.۸۷درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۲درصد
تأمین تجهیزات ۳۷.۸۲درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۱۲درصد
نصب تجهیزات ۶.۰۱درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=67]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۸۳.۱۰درصد
طراحی و مهندسی ۹۱.۳۰درصد
تأمین تجهیزات ۸۵.۹۶درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۸۳.۹۸درصد
نصب تجهیزات ۶.۰۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۸۳.۱۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۱.۳۵درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۸.۵۰درصد
نصب تجهیزات ۰.۱۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۴۵.۷درصد
طراحی و مهندسی ۹۰.۷درصد
تأمین تجهیزات ۴۱.۶درصد
عمران و ساختمان ۶۶.۲درصد
نصب تجهیزات ۷.۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۴۶.۸۴درصد
طراحی و مهندسی ۲.۶۷درصد
تأمین تجهیزات ۲۴.۹۸درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۶۰درصد
نصب تجهیزات ۰.۵۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۹.۶۲درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۷۱درصد
نصب تجهیزات ۹۹.۷۱درصد
تست و راه اندازی ۹۹.۷۱درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۹.۶۲درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۰درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۷۸درصد
تست و راه اندازی ۲.۴۹درصد
بازگشت به فهرست اخبار