پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۲۹ آذرماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۹۵ منتهی به ۲۹ آذر ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۷.۰۷درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۳۸درصد
تأمین تجهیزات ۷۸.۹۶درصد
عمران و ساختمان ۹۱.۰۶درصد
نصب تجهیزات ۲۶.۲۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۷.۰۷درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۲درصد
تأمین تجهیزات ۳۷.۹۰درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۲۱درصد
نصب تجهیزات ۶.۰۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=67]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۰.۹۹درصد
طراحی و مهندسی ۹۱.۳۵درصد
تأمین تجهیزات ۹۵.۱۵درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۸۶.۰۹درصد
نصب تجهیزات ۷.۸۷درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۰.۹۹درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۸.۹۷درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۸.۷۱درصد
نصب تجهیزات ۰.۲۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۴۸.۲۰درصد
طراحی و مهندسی ۹۲.۲درصد
تأمین تجهیزات ۴۴.۵درصد
عمران و ساختمان ۶۹.۱درصد
نصب تجهیزات ۷.۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۴۸.۲۰درصد
طراحی و مهندسی ۲.۶۷درصد
تأمین تجهیزات ۲۵.۶۸درصد
فعالیت عمرانی ۱۹.۲۱درصد
نصب تجهیزات ۰.۵۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۹.۶۲درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۷۱درصد
نصب تجهیزات ۹۹.۷۱درصد
تست و راه اندازی ۹۹.۷۱درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۹.۶۲درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۰درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۷۸درصد
تست و راه اندازی ۲.۴۹درصد
بازگشت به فهرست اخبار