پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۲ اسفندماه ۱۳۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۲۰۴ منتهی به ۲ اسفند ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

[wpdatachart id=71]

مقایسه تصویری پیشرفت پروژه از آذرماه تا بهمن ماه ۹۸

[images-comparison default_offset_pct=”0.5″ el_css=”” image_1=”6421″ image_2=”6422″ before_label=”آذرماه ۱۳۹۸″ after_label=”بهمن ماه ۱۳۹۸″]

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۰.۴۰درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۵۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۱.۷۰درصد
عمران و ساختمان ۹۴.۷۵درصد
نصب تجهیزات ۳۱.۷۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۰.۴۰درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۳درصد
تأمین تجهیزات ۳۹.۲۲درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۹۵درصد
نصب تجهیزات ۷.۳۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۳.۸۷درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۷۷درصد
تأمین تجهیزات ۹۷.۲۵درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۲.۷۸درصد
نصب تجهیزات ۲۳.۳۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۳.۸۷درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۷۲درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۹.۳۹درصد
نصب تجهیزات ۰.۶۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۱.۶۶درصد
طراحی و مهندسی ۹۲.۶درصد
تأمین تجهیزات ۴۷.۵درصد
عمران و ساختمان ۷۵.۳۰درصد
نصب تجهیزات ۷.۴۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۱.۶۳درصد
طراحی و مهندسی ۲.۷درصد
تأمین تجهیزات ۲۷.۴۱درصد
فعالیت عمرانی ۲۰.۹۳درصد
نصب تجهیزات ۰.۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۱۰۰درصد
نصب تجهیزات ۱۰۰درصد
تست و راه اندازی ۱۰۰درصد
آموزش ۱۰۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۸درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۸۳درصد
تست و راه اندازی ۲.۵۰درصد
آموزش ۰.۲۴درصد
بازگشت به فهرست اخبار