پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۹ اسفندماه ۱۳۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۲۰۵ منتهی به ۹ اسفند ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

[wpdatachart id=71]

مقایسه تصویری پیشرفت پروژه از آذرماه تا بهمن ماه ۹۸

[images-comparison default_offset_pct=”0.5″ el_css=”” image_1=”6421″ image_2=”6422″ before_label=”آذرماه ۱۳۹۸″ after_label=”بهمن ماه ۱۳۹۸″]

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۰.۷۲درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۷۴درصد
تأمین تجهیزات ۸۱.۹۱درصد
عمران و ساختمان ۹۵.۳۱درصد
نصب تجهیزات ۳۲.۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۰.۷۲درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۴درصد
تأمین تجهیزات ۳۹.۳۲درصد
فعالیت عمرانی ۱۹.۰۶درصد
نصب تجهیزات ۷.۴۱درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۳.۹۵درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۷۷درصد
تأمین تجهیزات ۹۷.۲۷درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۳.۲درصد
نصب تجهیزات ۲۳.۹۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۳.۹۵درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۷۳درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۹.۴۳درصد
نصب تجهیزات ۰.۶۱درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۲.۰۹درصد
طراحی و مهندسی ۹۲.۶درصد
تأمین تجهیزات ۴۷.۹درصد
عمران و ساختمان ۷۶درصد
نصب تجهیزات ۷.۴۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۲.۰۵درصد
طراحی و مهندسی ۲.۷درصد
تأمین تجهیزات ۲۷.۶۴درصد
فعالیت عمرانی ۲۱.۱۳درصد
نصب تجهیزات ۰.۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۱۰۰درصد
نصب تجهیزات ۱۰۰درصد
تست و راه اندازی ۱۰۰درصد
آموزش ۱۰۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۸درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۸۳درصد
تست و راه اندازی ۲.۵۰درصد
آموزش ۰.۲۴درصد
بازگشت به فهرست اخبار