ارس فولاد

ساخت اسکلت فلزی ۲۴۵۰ تن
پروژه فولادسازی
فاز تأمین
همکاری ساخت اسکلت فلزی ۲۴۵۰ تن
Website

سایر همکاران پروژه