آستو

ساخت اسکلت فلزی ۵۵۰۰ تن
پروژه فولادسازی
فاز تأمین
همکاری ساخت اسکلت فلزی ۵۵۰۰ تن
Website

سایر همکاران پروژه