آستو

ساخت اسکلت فلزی 5500 تن
پروژه فولادسازی
فاز تأمین
همکاری ساخت اسکلت فلزی 5500 تن
Website

سایر همکاران پروژه