کارون خوزستان

ساخت اسکلت فلزی ۵۵۰۰ تن
پروژه فولادسازی
فاز تأمین
همکاری پمپ های لجن کش
Website

سایر همکاران پروژه