روشن صنعت

ساخت اسکلت فلزی ۲۰۰۰ تن
پروژه فولادسازی
فاز تأمین
همکاری ساخت اسکلت فلزی ۲۰۰۰ تن
Website

سایر همکاران پروژه