پیشرفت پروژه

گزارش پیشرفت پروژه هفته ۱۶۷

گزارش خلاصه عملکرد هفته ۱۶۷ در ۲۰ خردادماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد کل پروژه و فاز اول ریخته گری

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه فولاد سازی

کل پروژه ۵۶.۰۴درصد
طراحی و مهندسی ۹۶.۲درصد
تأمین تجهیزات ۶۵.۱۵درصد
عمران و ساختمان ۸۴.۵۱درصد
نصب تجهیزات ۱۵.۶۶درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه

کل پروژه ۵۶.۵۸درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۱درصد
تأمین تجهیزات ۳۱.۲۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۹درصد
نصب تجهیزات ۳.۶۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه پست برق

کل پروژه ۶۴.۴۹درصد
طراحی و مهندسی ۵۰.۶۸درصد
تأمین تجهیزات ۷۱.۳۹درصد
اسکلت فلزی ۵۵.۲۷درصد
عمران و ساختمان ۳۶.۳۹درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه پست برق

کل پروژه ۶۴.۴۹درصد
طراحی و مهندسی ۱.۰۶۴درصد
تأمین تجهیزات ۵۹.۰۹درصد
اسکلت فلزی ۰.۶۵۲درصد
فعالیت عمرانی ۳.۶۸۳درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

فاز اول پروژه آب شیرین کن

کل پروژه ۱۱.۸۰درصد
طراحی و مهندسی ۶۳.۴۵درصد
تأمین تجهیزات ۸.۶۳درصد
عمران و ساختمان ۱۶.۴۶درصد
نصب تجهیزات ۱.۲۹درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

درصد فعالیت هر بخش

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • آزمایش و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد پیشرفت کل پروژه آب شیرین کن

کل پروژه ۱۱.۸۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۸۴درصد
تأمین تجهیزات ۴.۷۶درصد
فعالیت عمرانی ۵.۰۸درصد
نصب تجهیزات ۰.۱۲درصد
آزمایش و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
وضعیت پیشرفت پروژه

گزارش روند عملکرد ماهانه فاز اول پروژه ریخته گری

گزارش پیشرفت پروژه تا خرداد ماه ۱۳۹۸

[wpdatachart id=22]

مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار