گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۷۳ منتهی به بیست و هشتم تیرماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۰.۱۱درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۰.۳۹درصد
عمران و ساختمان ۸۶.۰۲درصد
نصب تجهیزات ۱۸.۵۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۰.۱۱درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۵۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۳.۷۸۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۲۰۴درصد
نصب تجهیزات ۴.۲۶۴۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=45]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۸.۹۸درصد
طراحی و مهندسی ۷۳.۵۸درصد
تأمین تجهیزات ۷۴.۶۸درصد
اسکلت فلزی ۸۳.۷۱درصد
عمران و ساختمان ۴۴.۰۷درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۸.۹۸درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۴۵۲درصد
تأمین تجهیزات ۶۱.۹۸۴درصد
اسکلت فلزی ۰.۹۸۷۸درصد
فعالیت عمرانی ۴.۴۵۹۹درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۲۲.۹۳درصد
طراحی و مهندسی ۷۵.۹۱درصد
تأمین تجهیزات ۹.۴۱درصد
عمران و ساختمان ۴۱.۵۱درصد
نصب تجهیزات ۲.۷۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۲۲.۹۳درصد
طراحی و مهندسی ۲.۰۲درصد
تأمین تجهیزات ۴.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۲۶درصد
نصب تجهیزات ۰.۱۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

شما باید ویژگی برند خود را در تنظیمات قالب انتخاب کنید
بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه