گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۷۳ منتهی به بیست و هشتم تیرماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۰.۱۱درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۰.۳۹درصد
عمران و ساختمان ۸۶.۰۲درصد
نصب تجهیزات ۱۸.۵۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۰.۱۱درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۵۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۳.۷۸۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۲۰۴درصد
نصب تجهیزات ۴.۲۶۴۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۸.۹۸درصد
طراحی و مهندسی ۷۳.۵۸درصد
تأمین تجهیزات ۷۴.۶۸درصد
اسکلت فلزی ۸۳.۷۱درصد
عمران و ساختمان ۴۴.۰۷درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۸.۹۸درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۴۵۲درصد
تأمین تجهیزات ۶۱.۹۸۴درصد
اسکلت فلزی ۰.۹۸۷۸درصد
فعالیت عمرانی ۴.۴۵۹۹درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۲۲.۹۳درصد
طراحی و مهندسی ۷۵.۹۱درصد
تأمین تجهیزات ۹.۴۱درصد
عمران و ساختمان ۴۱.۵۱درصد
نصب تجهیزات ۲.۷۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۲۲.۹۳درصد
طراحی و مهندسی ۲.۰۲درصد
تأمین تجهیزات ۴.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۲۶درصد
نصب تجهیزات ۰.۱۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

شما باید ویژگی برند خود را در تنظیمات قالب انتخاب کنید

خبرهای مشابه