گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۷۴ منتهی به ۴ مردادماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۰.۷۸درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۱.۲۷درصد
عمران و ساختمان ۸۶.۲۵درصد
نصب تجهیزات ۱۹.۳۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۰.۷۸درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۵۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۴.۲۱درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۲۵درصد
نصب تجهیزات ۴.۴۵۹۷درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۹.۴۴درصد
طراحی و مهندسی ۷۵.۴۶درصد
تأمین تجهیزات ۷۵.۰۴درصد
اسکلت فلزی ۸۴.۴۶درصد
عمران و ساختمان ۴۵.۲۵درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۹.۴۴درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۸۴۷درصد
تأمین تجهیزات ۶۲.۲۸۳درصد
اسکلت فلزی ۰.۹۹۶۶درصد
فعالیت عمرانی ۴.۵۷۹۳درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۲۳.۵۳درصد
طراحی و مهندسی ۷۶.۷۶درصد
تأمین تجهیزات ۹.۴۳درصد
عمران و ساختمان ۴۲.۷۷درصد
نصب تجهیزات ۳.۸۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۲۳.۵۳درصد
طراحی و مهندسی ۲.۰۴درصد
تأمین تجهیزات ۴.۴۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۷۶درصد
نصب تجهیزات ۰.۲۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

شما باید ویژگی برند خود را در تنظیمات قالب انتخاب کنید

خبرهای مشابه