گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۷۴ منتهی به ۴ مردادماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۰.۷۸درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۱.۲۷درصد
عمران و ساختمان ۸۶.۲۵درصد
نصب تجهیزات ۱۹.۳۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۰.۷۸درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۵۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۴.۲۱درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۲۵درصد
نصب تجهیزات ۴.۴۵۹۷درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=47]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۹.۴۴درصد
طراحی و مهندسی ۷۵.۴۶درصد
تأمین تجهیزات ۷۵.۰۴درصد
اسکلت فلزی ۸۴.۴۶درصد
عمران و ساختمان ۴۵.۲۵درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۹.۴۴درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۸۴۷درصد
تأمین تجهیزات ۶۲.۲۸۳درصد
اسکلت فلزی ۰.۹۹۶۶درصد
فعالیت عمرانی ۴.۵۷۹۳درصد
نصب تجهیزات ۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۲۳.۵۳درصد
طراحی و مهندسی ۷۶.۷۶درصد
تأمین تجهیزات ۹.۴۳درصد
عمران و ساختمان ۴۲.۷۷درصد
نصب تجهیزات ۳.۸۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۲۳.۵۳درصد
طراحی و مهندسی ۲.۰۴درصد
تأمین تجهیزات ۴.۴۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۶.۷۶درصد
نصب تجهیزات ۰.۲۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

شما باید ویژگی برند خود را در تنظیمات قالب انتخاب کنید
بازگشت به فهرست اخبار

خبرهای مشابه