پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۱۲ مهرماه ۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۸۴ منتهی به ۱۲ مهرماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۳.۷۰درصد
طراحی و مهندسی ۹۷.۱۲درصد
تأمین تجهیزات ۷۴.۳۶درصد
عمران و ساختمان ۸۸.۵۷درصد
نصب تجهیزات ۲۳.۱۱درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۳.۷۰درصد
طراحی و مهندسی ۴.۸۶درصد
تأمین تجهیزات ۳۵.۶۹درصد
فعالیت عمرانی ۱۷.۷۱درصد
نصب تجهیزات ۵.۳۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

روند پیشرفت پروژه فولادسازی

[wpdatachart id=63]

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۳.۶۵درصد
طراحی و مهندسی ۸۳.۲۶درصد
تأمین تجهیزات ۷۶.۶۳درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۷۰.۲۱درصد
نصب تجهیزات ۰.۳۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۳.۶۵درصد
طراحی و مهندسی ۱.۷۵درصد
تأمین تجهیزات ۶۳.۶۰درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۷.۱۱درصد
نصب تجهیزات ۰.۰۱درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۳۲.۴۲درصد
طراحی و مهندسی ۸۲.۶۷درصد
تأمین تجهیزات ۱۵.۱۵درصد
عمران و ساختمان ۶۳.۴درصد
نصب تجهیزات ۶.۲۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۳۲.۴۲درصد
طراحی و مهندسی ۲.۳۱درصد
تأمین تجهیزات ۷.۵۹درصد
فعالیت عمرانی ۲۲.۰۶درصد
نصب تجهیزات ۰.۴۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۲.۲۸درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۸۴.۳۵درصد
نصب تجهیزات ۸۴.۳۵درصد
تست و راه اندازی ۸۴.۳۵درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۲.۲۸درصد
طراحی و مهندسی ۲.۳۱درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۴.۰۲درصد
نصب تجهیزات ۱۴.۲۰درصد
تست و راه اندازی ۲.۱۱درصد
مجتمع فولاد جهان آرا اروند

شرکت های همکار پروژه

[woodmart_brands orderby=”” order=”” hover=”default” brand_style=”default” style=”carousel” number=”10″ ids=”” per_row=”6″ wrap=”yes” hide_pagination_control=”no” hide_prev_next_buttons=”no” scroll_carousel_init=”no”]
بازگشت به فهرست اخبار