پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۶ دی ماه ۱۳۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۹۶ منتهی به ۶ دی ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

[wpdatachart id=69]

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۷.۳۱درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۳۸درصد
تأمین تجهیزات ۷۹.۱۸درصد
عمران و ساختمان ۹۱.۵۳درصد
نصب تجهیزات ۲۶.۴۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۷.۳۱درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۲درصد
تأمین تجهیزات ۳۸.۰۱درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۳۱درصد
نصب تجهیزات ۶.۰۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۲.۲۴درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۵۵درصد
تأمین تجهیزات ۹۶.۴۲درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۸۶.۸۷درصد
نصب تجهیزات ۱۰.۰۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۲.۲۴درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۰۳درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۸.۷۹درصد
نصب تجهیزات ۰.۲۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۴۸.۷۷درصد
طراحی و مهندسی ۹۲.۵درصد
تأمین تجهیزات ۴۵درصد
عمران و ساختمان ۷۰.۲درصد
نصب تجهیزات ۷.۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۴۸.۷۵درصد
طراحی و مهندسی ۲.۶۸درصد
تأمین تجهیزات ۲۵.۹۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۹.۵۲درصد
نصب تجهیزات ۰.۵۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۹.۶۲درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۷۱درصد
نصب تجهیزات ۹۹.۷۱درصد
تست و راه اندازی ۹۹.۷۱درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۹.۶۲درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۰درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۷۸درصد
تست و راه اندازی ۲.۴۹درصد
بازگشت به فهرست اخبار