پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۹۷ منتهی به ۱۳ دی ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

[wpdatachart id=69]

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۷.۵۸درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۳۸درصد
تأمین تجهیزات ۷۹.۴۵درصد
عمران و ساختمان ۹۱.۷۶درصد
نصب تجهیزات ۲۶.۸۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۷.۵۸درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۲درصد
تأمین تجهیزات ۳۸.۱۴درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۳۵درصد
نصب تجهیزات ۶.۱۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۲.۵۱درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۵۵درصد
تأمین تجهیزات ۹۶.۵۳درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۸۸.۳۳درصد
نصب تجهیزات ۱۱.۱۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۲.۵۱درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۱۲درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۸.۹۴درصد
نصب تجهیزات ۰.۲۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۴۹.۳۵درصد
طراحی و مهندسی ۹۲.۶درصد
تأمین تجهیزات ۴۵.۸درصد
عمران و ساختمان ۷۰.۵درصد
نصب تجهیزات ۷.۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۴۹.۳۰درصد
طراحی و مهندسی ۲.۶۹درصد
تأمین تجهیزات ۲۶.۴۳درصد
فعالیت عمرانی ۱۹.۶۰درصد
نصب تجهیزات ۰.۵۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۹.۶۲درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۷۱درصد
نصب تجهیزات ۹۹.۷۱درصد
تست و راه اندازی ۹۹.۷۱درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۹.۶۲درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۰درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۷۸درصد
تست و راه اندازی ۲.۴۹درصد
بازگشت به فهرست اخبار