پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۹۸ منتهی به ۲۰ دی ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

[wpdatachart id=69]

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۷.۹۸درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۳۸درصد
تأمین تجهیزات ۷۹.۹۴درصد
عمران و ساختمان ۹۱.۹۳درصد
نصب تجهیزات ۲۷.۳۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۷.۹۸درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۲درصد
تأمین تجهیزات ۳۸.۳۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۳۹درصد
نصب تجهیزات ۶.۳۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۲.۸۱درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۵۵درصد
تأمین تجهیزات ۹۶.۷۶درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۸۹.۱درصد
نصب تجهیزات ۱۲.۳۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۲.۸۱درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۳۱درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۹.۰۲درصد
نصب تجهیزات ۰.۳۱درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۴۹.۷۶درصد
طراحی و مهندسی ۹۲.۶درصد
تأمین تجهیزات ۴۶.۴درصد
عمران و ساختمان ۷۰.۸درصد
نصب تجهیزات ۷.۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۴۹.۷۳درصد
طراحی و مهندسی ۲.۶۹درصد
تأمین تجهیزات ۲۶.۷۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۹.۶۰درصد
نصب تجهیزات ۰.۵۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۹.۶۲درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۷۱درصد
نصب تجهیزات ۹۹.۷۱درصد
تست و راه اندازی ۹۹.۷۱درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۹.۶۲درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۰درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۷۸درصد
تست و راه اندازی ۲.۴۹درصد
بازگشت به فهرست اخبار