پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۱۹۹ منتهی به ۲۷ دی ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

[wpdatachart id=69]

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۸.۳۰درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۵۱درصد
تأمین تجهیزات ۷۹.۹۴درصد
عمران و ساختمان ۹۲.۴۵درصد
نصب تجهیزات ۲۸.۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۸.۳درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۳درصد
تأمین تجهیزات ۳۸.۳۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۴۹درصد
نصب تجهیزات ۶.۵۱درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۳.۲۴درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۷۷درصد
تأمین تجهیزات ۹۷.۱۵درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۸۹.۹۷درصد
نصب تجهیزات ۱۳.۱۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۳.۲۴درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۶۳درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۹.۱۰درصد
نصب تجهیزات ۰.۳۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۰.۱۲درصد
طراحی و مهندسی ۹۲.۶درصد
تأمین تجهیزات ۴۶.۹درصد
عمران و ساختمان ۷۱.۰۰درصد
نصب تجهیزات ۷.۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۰.۱۲درصد
طراحی و مهندسی ۲.۶۹درصد
تأمین تجهیزات ۲۷.۰۶درصد
فعالیت عمرانی ۱۹.۷۴درصد
نصب تجهیزات ۰.۵۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۹.۶۲درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۷۱درصد
نصب تجهیزات ۹۹.۷۱درصد
تست و راه اندازی ۹۹.۷۱درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۹.۶۲درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۰درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۷۸درصد
تست و راه اندازی ۲.۴۹درصد
بازگشت به فهرست اخبار