پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۴ بهمن ماه ۱۳۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۲۰۰ منتهی به ۴ بهمن ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

[wpdatachart id=69]

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۸.۷۴درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۵۸درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۵۱درصد
عمران و ساختمان ۹۲.۷۳درصد
نصب تجهیزات ۲۸.۷۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۸.۷۴درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۳درصد
تأمین تجهیزات ۳۸.۶۴درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۵۵درصد
نصب تجهیزات ۶.۶۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۳.۳۷درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۷۷درصد
تأمین تجهیزات ۹۷.۱۵درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۰.۹۳درصد
نصب تجهیزات ۱۴.۳۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۳.۳۷درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۶۳درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۹.۲۰درصد
نصب تجهیزات ۰.۳۷درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۰.۳۷درصد
طراحی و مهندسی ۹۲.۶درصد
تأمین تجهیزات ۴۷درصد
عمران و ساختمان ۷۱.۸درصد
نصب تجهیزات ۷.۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۰.۳۵درصد
طراحی و مهندسی ۲.۶۹درصد
تأمین تجهیزات ۲۷.۱۲درصد
فعالیت عمرانی ۱۹.۹۶درصد
نصب تجهیزات ۰.۵۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۹.۹۶درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۹۲درصد
نصب تجهیزات ۹۹.۹۲درصد
تست و راه اندازی ۹۹.۹۲درصد
آموزش ۹۹.۹۲درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۹.۹۶درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۶درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۸۲درصد
تست و راه اندازی ۲.۵۰درصد
آموزش ۰.۲۴درصد
بازگشت به فهرست اخبار