پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۲۰۲ منتهی به ۱۸ بهمن ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

[wpdatachart id=69]

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۹.۵۸درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۵۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۹۶درصد
عمران و ساختمان ۹۳.۹۷درصد
نصب تجهیزات ۳۰.۲۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۹.۵۸درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۳درصد
تأمین تجهیزات ۳۸.۸۶درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۷۹درصد
نصب تجهیزات ۶.۹۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۳.۶۰درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۷۷درصد
تأمین تجهیزات ۹۷.۱۶درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۱.۹۹درصد
نصب تجهیزات ۱۸.۸۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۳.۶۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۶۴درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۹.۳۱درصد
نصب تجهیزات ۰.۴۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۰.۹۲درصد
طراحی و مهندسی ۹۲.۶درصد
تأمین تجهیزات ۴۷درصد
عمران و ساختمان ۷۳.۷درصد
نصب تجهیزات ۷.۴۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۰.۹۲درصد
طراحی و مهندسی ۲.۷درصد
تأمین تجهیزات ۲۷.۱۲درصد
فعالیت عمرانی ۲۰.۴۹درصد
نصب تجهیزات ۰.۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۱۰۰درصد
نصب تجهیزات ۱۰۰درصد
تست و راه اندازی ۱۰۰درصد
آموزش ۱۰۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۸درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۸۳درصد
تست و راه اندازی ۲.۵۰درصد
آموزش ۰.۲۴درصد
بازگشت به فهرست اخبار