پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۲۰۳ منتهی به ۲۵ بهمن ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

[wpdatachart id=71]

مقایسه تصویری پیشرفت پروژه از آذرماه تا بهمن ماه ۹۸

[images-comparison default_offset_pct=”0.5″ el_css=”” image_1=”6421″ image_2=”6422″ before_label=”آذرماه ۱۳۹۸″ after_label=”بهمن ماه ۱۳۹۸″]

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۰.۱۵درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۵۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۱.۶۸درصد
عمران و ساختمان ۹۴.۲۹درصد
نصب تجهیزات ۳۱.۱۱درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۰.۱۵درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۳درصد
تأمین تجهیزات ۳۹.۲۱درصد
فعالیت عمرانی ۱۸.۸۶درصد
نصب تجهیزات ۷.۱۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۳.۷۸درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۷۷درصد
تأمین تجهیزات ۹۷.۲۵درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۲.۴۱درصد
نصب تجهیزات ۲۱.۲۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۳.۷۸درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۷۲درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۹.۳۵درصد
نصب تجهیزات ۰.۵۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۱.۲۴درصد
طراحی و مهندسی ۹۲.۶درصد
تأمین تجهیزات ۴۷.۱درصد
عمران و ساختمان ۷۴.۶درصد
نصب تجهیزات ۷.۴۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۱.۲۴درصد
طراحی و مهندسی ۲.۷درصد
تأمین تجهیزات ۲۷.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۲۰.۷۴درصد
نصب تجهیزات ۰.۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۱۰۰درصد
نصب تجهیزات ۱۰۰درصد
تست و راه اندازی ۱۰۰درصد
آموزش ۱۰۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۸درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۸۳درصد
تست و راه اندازی ۲.۵۰درصد
آموزش ۰.۲۴درصد
بازگشت به فهرست اخبار