پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۲۰۶ منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

[wpdatachart id=71]

مقایسه تصویری پیشرفت پروژه از آذرماه تا بهمن ماه ۹۸

[images-comparison default_offset_pct=”0.5″ el_css=”” image_1=”6421″ image_2=”6422″ before_label=”آذرماه ۱۳۹۸″ after_label=”بهمن ماه ۱۳۹۸″]

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۱.۰۳درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۷۴درصد
تأمین تجهیزات ۸۱.۹۹درصد
عمران و ساختمان ۹۶.۰۹درصد
نصب تجهیزات ۳۲.۶۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۱.۰۳درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۴درصد
تأمین تجهیزات ۳۹.۳۶درصد
فعالیت عمرانی ۱۹.۲۲درصد
نصب تجهیزات ۷.۵۲درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۴.۱۳درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۷۷درصد
تأمین تجهیزات ۹۷.۳۴درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۴.۲۵درصد
نصب تجهیزات ۲۴.۸۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۴.۱۳درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۷۹درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۹.۵۴درصد
نصب تجهیزات ۰.۶۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۲.۵۲درصد
طراحی و مهندسی ۹۲.۶درصد
تأمین تجهیزات ۴۸.۴درصد
عمران و ساختمان ۷۶.۴درصد
نصب تجهیزات ۷.۴۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۲.۵۲درصد
طراحی و مهندسی ۲.۷درصد
تأمین تجهیزات ۲۷.۹۳درصد
فعالیت عمرانی ۲۱.۲۴درصد
نصب تجهیزات ۰.۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۱۰۰درصد
نصب تجهیزات ۱۰۰درصد
تست و راه اندازی ۱۰۰درصد
آموزش ۱۰۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۸درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۸۳درصد
تست و راه اندازی ۲.۵۰درصد
آموزش ۰.۲۴درصد
بازگشت به فهرست اخبار