پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۸

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۲۰۷ منتهی به ۲۳ اسفند ماه ۹۸ پروژه مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

[wpdatachart id=71]

مقایسه تصویری پیشرفت پروژه از آذرماه تا بهمن ماه ۹۸

[images-comparison default_offset_pct=”0.5″ el_css=”” image_1=”6529″ image_2=”6422″ before_label=”اسفندماه ۱۳۹۸″ after_label=”بهمن ماه ۱۳۹۸″]

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۱.۲۰درصد
طراحی و مهندسی ۹۸.۷۴درصد
تأمین تجهیزات ۸۲.۱۲درصد
عمران و ساختمان ۹۶.۳۱درصد
نصب تجهیزات ۳۲.۹۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۱.۲۰درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۴درصد
تأمین تجهیزات ۳۹.۴۲درصد
فعالیت عمرانی ۱۹.۲۶درصد
نصب تجهیزات ۷.۵۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۴.۲۳درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۷۷درصد
تأمین تجهیزات ۹۷.۳۴درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۴.۶۰درصد
نصب تجهیزات ۲۷.۱۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۴.۲۳درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۰.۷۹درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۹.۵۷درصد
نصب تجهیزات ۰.۶۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۵۳.۱۸درصد
طراحی و مهندسی ۹۳.۴درصد
تأمین تجهیزات ۴۹.۱درصد
عمران و ساختمان ۷۷.۴درصد
نصب تجهیزات ۷.۴۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۵۳.۱۸درصد
طراحی و مهندسی ۲.۷درصد
تأمین تجهیزات ۲۸.۳۳درصد
فعالیت عمرانی ۲۱.۵۲درصد
نصب تجهیزات ۰.۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۱۰۰درصد
نصب تجهیزات ۱۰۰درصد
تست و راه اندازی ۱۰۰درصد
آموزش ۱۰۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۸درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۸۳درصد
تست و راه اندازی ۲.۵۰درصد
آموزش ۰.۲۴درصد
بازگشت به فهرست اخبار