پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۳ مرداد ۱۳۹۹

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۲۲۲ منتهی به ۳ مرداد ۹۹ مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۷.۳۴درصد
طراحی و مهندسی ۹۹.۴۸درصد
تأمین تجهیزات ۸۸.۴۸درصد
عمران و ساختمان ۹۷.۶۸درصد
نصب تجهیزات ۴۵.۰۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۷.۳۴درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۷درصد
تأمین تجهیزات ۴۲.۴۷درصد
فعالیت عمرانی ۱۹.۵۴درصد
نصب تجهیزات ۱۰.۳۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۵.۹۳درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۹۳درصد
تأمین تجهیزات ۹۷.۸۸درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۸.۹۵درصد
نصب تجهیزات ۵۷.۲۳درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۵.۹۳درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۱.۲۴درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۱۰.۰۱درصد
نصب تجهیزات ۱.۴۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۱.۴۵درصد
طراحی و مهندسی ۹۶.۱درصد
تأمین تجهیزات ۶۰.۲درصد
عمران و ساختمان ۸۳.۴۰درصد
نصب تجهیزات ۸.۲۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۱.۴۵درصد
طراحی و مهندسی ۲.۷۹درصد
تأمین تجهیزات ۳۴.۷۴درصد
فعالیت عمرانی ۲۳.۱۹درصد
نصب تجهیزات ۰.۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۱۰۰درصد
نصب تجهیزات ۱۰۰درصد
تست و راه اندازی ۱۰۰درصد
آموزش ۱۰۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۸درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۸۳درصد
تست و راه اندازی ۲.۵۰درصد
آموزش ۰.۲۴درصد
بازگشت به فهرست اخبار