پیشرفت پروژه

خلاصه عملکرد پروژه منتهی به ۱۷ مرداد ۱۳۹۹

گزارش خلاصه عملکرد پروژه هفته ۲۲۴ منتهی به ۱۷ مرداد ۹۹ مجتمع فولاد جهان آرا اروند به تفکیک سهم فعالیت هر بخش، پیشرفت کل پروژه، پیشرفت فاز اول پروژه فولادسازی و پیشرفت پروژه پست برق و پروژه آب شیرین کن  را به تفکیک مشاهده فرمایید:

گزارش عملکرد پروژه فولاد سازی فاز یک

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۷۸.۱۵درصد
طراحی و مهندسی ۹۹.۴۸درصد
تأمین تجهیزات ۸۸.۶۱درصد
عمران و ساختمان ۹۷.۹۶درصد
نصب تجهیزات ۴۸.۰۴درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۷۸.۱۵درصد
طراحی و مهندسی ۴.۹۷درصد
تأمین تجهیزات ۴۲.۵۳درصد
فعالیت عمرانی ۱۹.۵۹درصد
نصب تجهیزات ۱۱.۰۵درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه پست برق ۴۰۰kv

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۹۶.۰۵درصد
طراحی و مهندسی ۹۴.۹۳درصد
تأمین تجهیزات ۹۸.۰۴درصد
اسکلت فلزی ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۹۹.۰۹درصد
نصب تجهیزات ۵۸.۵۸درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • اسکلت فلزی
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۹۶.۲۱درصد
طراحی و مهندسی ۱.۹۹درصد
تأمین تجهیزات ۸۱.۵۱درصد
اسکلت فلزی ۱.۱۸درصد
فعالیت عمرانی ۱۰.۰۴درصد
نصب تجهیزات ۱.۴۹درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه آب شیرین کن

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۶۱.۸۹درصد
طراحی و مهندسی ۹۶.۱درصد
تأمین تجهیزات ۶۰.۷درصد
عمران و ساختمان ۸۳.۶۰درصد
نصب تجهیزات ۹.۱۰درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۶۱.۸۹درصد
طراحی و مهندسی ۲.۷۹درصد
تأمین تجهیزات ۳۵.۰۲درصد
فعالیت عمرانی ۲۳.۲۴درصد
نصب تجهیزات ۰.۶درصد
تست و راه اندازی ۰درصد
آموزش ۰درصد

گزارش عملکرد پروژه گاز

گزارش فعالیت پیشرفت پروژه

عملکرد بر اساس هر فاز پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱۰۰درصد
تأمین تجهیزات ۱۰۰درصد
عمران و ساختمان ۱۰۰درصد
نصب تجهیزات ۱۰۰درصد
تست و راه اندازی ۱۰۰درصد
آموزش ۱۰۰درصد
فعالیت کل پروژه

سهم هر فاز در پروژه

 • طراحی و مهندسی
 • تأمین تجهیزات
 • عمران و ساختمان
 • نصب تجهیزات
 • تست و راه اندازی
 • آموزش
گزارش پیشرفت کل پروژه

عملکرد بر اساس کل پروژه

کل پروژه ۱۰۰درصد
طراحی و مهندسی ۱.۵۰درصد
تأمین تجهیزات ۵۰.۴۶درصد
فعالیت عمرانی ۲۸.۴۸درصد
نصب تجهیزات ۱۶.۸۳درصد
تست و راه اندازی ۲.۵۰درصد
آموزش ۰.۲۴درصد
بازگشت به فهرست اخبار